MANIFEST

Els promotors de ESQUERRA SOCIALISTA FEDERAL i REPUBLICANA (ESOFiR) som persones treballadores, en actiu o jubilades, activistes polítics i / o socials que, en el moment actual, no ens sentim plenament reflectits en cap de les organitzacions polítiques d'esquerra existents i no volem de baixar de l'activisme polític i / o social perquè la participació en la vida pública és avui més necessari que mai indispensable per als fins que pretenem.

No naixem a l'espai polític contra ningú. Ho fem en positiu: crear un nou espai on puguin participar persones com nosaltres, amb inquietuds similars que, sense deixar la lluita diària per la sanitat, l'ensenyament i les pensions públiques, la recuperació de l'ocupació, la millora de les condicions laborals etc .., aspirem, juntament amb altres organitzacions amb les que compartim fins a TRANSFORMAR la situació actual en el sentit de:

LA RUPTURA DEL PACTE CONSTITUCIONAL DEL 78, que considerem caducat, incloent la forma d'Estat de Monarquia parlamentària.
L'obertura d'un procés constituent que declari la III República
Estem convençuts que la millor forma d'organització de l'Estat és la REPUBLICA FEDERAL i per això la nostra organització és d'àmbit estatal.

Volem que el nostre missatge a la societat sigui simple i clar:

SOM D'ESQUERRES (comunistes, socialistes ...)
SOM REPUBLICANS
SOM FEDERALISTES


Pretenem:

Derogar l'actual Constitució i obrir un procés constituent, democràtica i pacíficament.

Ens considerem hereus dels principis i valors de la II República, que actualitzant-i adoptant també la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 1948 com són entre d'altres:

Dret a la vida, a la salut, a l'educació, al treball, a l'habitatge, a l'alimentació, el calçat i el vestit, a l'assistència sanitària universal i gratuïta
A la lliure circulació de les persones
A la llibertat política i religiosa
A la més radical democràcia participativa


La III República haurà de ser un ESTAT: FEDERAL, LAIC I ACONFESSIONAL, SOLIDARI, que defensi la PAU I LA SOLIDARITAT.

Som conscients que no ens serà "regalada", que caldrà treballar molt la UNITAT D'ACCIÓ amb totes les organitzacions i persones que es considerin REPUBLICANS, federalistes i d'ESQUERRES.

Que haurem d'arribar a la majoria de la població que, com nosaltres, ha arribat a la conclusió que la forma d'estat i de govern actual NO ENS REPRESENTA i per això pretenem, legítimament, canviar-la.

El camí per aconseguir els nostres objectius es decidirà entre totes les persones que s'identifiquin amb el nostre missatge i formin part de ISOFyR en el moment de la seva Assemblea constituent.

De moment, hem procedit al Registre del nom i els preceptius Estatuts.

'US ESPEREM¡¡

Primeros firmantes: 

http://isofyr.org/index.php/primeros-firmantes 

________________________________

MANIFIESTO

Los promotores de ESQUERRA SOCIALISTA FEDERAL i REPUBLICANA (ESOFiR) somos personas trabajadoras, en activo o jubiladas, activistas políticos y/o sociales que, en el momento actual, no nos sentimos plenamente reflejados en ninguna de las organizaciones políticas de izquierda existentes y no queremos apearnos del activismo político y/o social porque la participación en la vida pública es hoy más necesario que nunca e indispensable para los fines que pretendemos.

No nacemos al espacio político contra nadie. Lo hacemos en positivo: crear un nuevo espacio donde puedan participar personas como nosotros y nosotras, con inquietudes similares que, sin dejar la lucha diaria por la sanidad, la enseñanza y las pensiones públicas,  la recuperación del empleo, la mejora de las condiciones laborales etc.., aspiramos, junto con otras organizaciones con las que compartamos fines a TRANSFORMAR la situación actual en el sentido de:

  • LA RUPTURA DEL PACTO CONSTITUCIONAL DEL 78, que consideramos caducado, incluyendo la forma de Estado de Monarquía parlamentaria.
  • La apertura de un proceso  constituyente que declare la III Republica

Estamos convencidos de que la mejor forma de organización del Estado es la REPUBLICA FEDERAL y por ello nuestra organización es de ámbito estatal.

Queremos que nuestro mensaje a la sociedad sea simple y claro:

  • SOMOS DE IZQUIERDAS (comunistas, socialistas…)
  • SOMOS REPUBLICANOS
  • SOMOS FEDERALISTAS

Pretendemos:

Derogar la actual Constitución y abrir un proceso constituyente, democrática y pacíficamente.

Nos consideramos herederos de los principios y valores de la II República, que actualizándolos y adoptando también  la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 como son entre otros:

  • Derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, el calzado y el vestido, a la asistencia sanitaria universal y gratuita
  • A la libre circulación de las personas
  • A la libertad política y religiosa
  • A la más radical democracia participativa

La III República deberá ser un ESTADO: FEDERAL, LAICO Y ACONFESIONAL, SOLIDARIO, que defienda la PAZ Y LA SOLIDARIDAD.

Somos conscientes de que no nos va a ser “regalada”, que habrá que trabajar mucho la UNIDAD DE ACCIÓN  con todas las organizaciones y personas que se consideren REPUBLICANOS, FEDERALISTAS y de IZQUIERDAS.

De que deberemos llegar a la mayoría de la población que, como nosotr@s, ha llegado a la conclusión de que la forma de estado y de gobierno actual NO NOS REPRESENTA y por eso  pretendemos, legítimamente, cambiarla.

El camino para conseguir nuestros objetivos se decidirá entre todas las personas que se identifiquen con nuestro mensaje y formen parte de ISOFyR en el momento de su Asamblea constituyente.

De momento, hemos procedido al Registro del nombre y los preceptivos Estatutos.

¡¡OS ESPERAMOS¡¡

Primeros firmantes: 

http://isofyr.org/index.php/primeros-firmantes