ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COORDINADORA de CATALUNYA per la 3a REPUBLICA

Acta de la reunió del dia 15 de novembre de 2018. Llista d’assistents:

 1. D. Pedro Fernández -Alternativa Ciutadana Progressista ACP
 2. Sra. Rosa Ribell -Associació Sabadell per la República
 3. D. Francisco Crespín -XSUC-Socialisme 21
 4. D. Albert Escofet - Fil Roig
 5. Sra. Neus Molina -Esquerra Socialista Federal i Republicana ESOFiR
 6. Sra. Clara Rivas -Izquierda Socialista Federal y Republicana ISOFyR
 7. D. Joaquín Soler -Unitat Cívica per la República UCR

Reunits a Barcelona, ​​el dijous 15 de novembre de 2018, a l'Espai Veïnal de Calàbria 66, situat al carrer de Calàbria núm. 66, a les 18,30 h, els diferents membres d'associacions, col·lectius i partits republicans.

L'ordre del dia és el següent:

1r. Acta de constitució de la Coordinadora que agrupi els republicans de Catalunya. 2n. Properes activitats.

A continuació, passem a tractar els diferents punts de l'Ordre del dia, desenvolupant-se la reunió segons s'indica.

1r. Acta de constitució de la Coordinadora que agrupi els republicans de Catalunya.

Després del 2n Trobada Estatal per la Republica realitzat dissabte passat dia 10 de novembre de 2018 a Madrid, es va arribar a la conclusió que era important que els diferents territoris de l'estat s'organitzessin en Coordinadores per agrupar tots els moviments, col·lectius, associacions i partits amb esperit republicà del seu territori per treballar junts i organitzats.

Necessitat de constituir-nos com a Coordinadora territorial tal com es va acordar en la Trobada Estatal per la República del 10 de novembre de 2018 a Madrid. Els representants de cada associació, col·lectiu i partit presents a la reunió expliquen la seva trajectòria, d'organització i les diverses activitats que desenvolupen en el seu territori.

Després d'un debat i intercanvi d'opinions s'acorda per unanimitat constituir-se en la "Coordinadora de Catalunya per la 3a República" recollir-lo a la present Acta redactada i amb els següents acords:

1.01. Constituir-se el dia 15 de novembre de 2018 a la "Coordinadora de Catalunya per la 3a República" amb les organitzacions, associacions i partits republicans assistents, quedant oberta a la incorporació futura d'altres organitzacions.

1.02. Comunicar a l'organització de la Trobada Estatal per la República del 10 de novembre de 2018 a Madrid perquè així consti.

1.03. Redactar un escrit que reculli la nostra impressió del desenvolupament de la Trobada Estatal de Madrid i la nostra disconformitat amb la Resolució que s'ha fet pública i que no es va poder debatre per falta de temps.

1.04. Tots dos acords s'han de remetre a la Coordinadora estatal perquè prenguin nota de la nostra constitució i se'ns convoqui a futures reunions

Es dóna pas al següent punt de l'ordre del dia.

2n. Properes activitats.


El proper dia 17 de novembre a les 11,30 h tenim programat realitzar l'Acte d'homenatge al que va ser president de la 2a República Sr. Manuel Azaña, serà a l'avinguda dóna de Manuel Azaña, entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
Es programa fer una propera reunió de la Coordinadora de Catalunya per la 3a República el dia 19 de desembre a les 18,30 h a "l'Espai" de Calàbria 66.
Sense més temes que tractar, s'acaba la reunió a les 20,30 h.

Coordinadora de Catalunya per la 3a República 15 de novembre de 2018.

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COORDINADORA de CATALUNYA PARA LA 3a REPÚBLICA

Acta de la reunión del día 15 de noviembre de 2018. Lista de Asistentes:

 1. D. Pedro Fernández -Alternativa Ciutadana Progressista ACP
 2. Sra. Rosa Ribell -Associació Sabadell per la República
 3. D. Francisco Crespín -XSUC-Socialisme 21
 4. D. Albert Escofet - Fil Roig
 5. Sra. Neus Molina -Esquerra Socialista Federal i Republicana ESOFiR
 6. Sra. Clara Rivas -Izquierda Socialista Federal y Republicana ISOFyR
 7. D. Joaquín Soler -Unitat Cívica per la República UCR

Reunidos en Barcelona, el jueves 15 de noviembre de 2018, en el “Espai veïnal” de Calabria 66, situado en la calle de Calabria núm. 66, a les 18,30 h, los diferentes miembros de asociaciones, colectivos y partidos republicanos.

El Orden del día es el siguiente:

1r. Acta de constitución de la Coordinadora que agrupe a los republicanos de Catalunya. 2n. Próximas actividades.

A continuación, pasamos a tratar los diferentes puntos de la Orden del día, desarrollándose la reunión según se indica.

1r. Acta de constitución de la Coordinadora que agrupe a los republicanos de Catalunya.

Después del 2o Encuentro Estatal por la Republica realizado el pasado sábado día 10 de noviembre de 2018 en Madrid, se llegó a la conclusión que era importante que los diferentes territorios del estado se organizaran en Coordinadoras para agrupar a todos los movimientos, colectivos, asociaciones y partidos con espíritu republicano de su territorio para trabajar juntos y organizados.

Necesidad de constituirnos como Coordinadora territorial tal y como se acordó en el Encuentro Estatal por la Republica del 10 de noviembre de 2018 en Madrid. Los representantes de cada asociación, colectivo y partido presentes en la reunión explican su trayectoria, de organización y las diversas actividades que vienen desarrollando en su territorio.

Después de un debata e intercambio de opiniones se acuerda por unanimidad constituirse en la “Coordinadora de Catalunya per la 3a Republica” recogerlo en la presente Acta redactada y con los siguientes acuerdos:

 • Constituirse el día 15 de noviembre de 2018 en la “Coordinadora de Catalunya per la 3a Republica” con las organizaciones, asociaciones y partidos republicanos asistentes, quedando abierta a la incorporación futura de otras organizaciones.
 • Comunicarlo a la organización del Encuentro Estatal por la Republica del 10 de noviembre de 2018 en Madrid para que así conste.
 • Redactar un escrito que recoja nuestra impresión del desarrollo del Encuentro Estatal de Madrid y nuestra disconformidad con la Resolución que se ha hecho pública y que no se pudo debatir por falta de tiempo.

1.04. Ambos acuerdos serán remitidos a la Coordinadora estatal para que tomen nota de nuestra constitución y se nos convoque a futuras reuniones

Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2n. Próximas actividades.

El próximo día 17 de noviembre a las 11,30 h tenemos programado realizar el Acto de homenaje al que fue presidente de la 2a Republica D. Manuel Azaña, será en la avenida da de Manuel Azaña, entre Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.

Se programa hacer una próxima reunión de la Coordinadora de Catalunya per la 3a República el día 19 de diciembre a les 18,30 h a “l’Espai” de Calabria 66.

Sin más temas que tratar, se termina la reunión a les 20,30 h.

 

Coordinadora de Catalunya para la 3a República 15 de noviembre de 2018.